OZ

Občianske združenie PRIATELIA LEVÁRANKU
Počas výročnej schôdze OZ zo dňa 5.11.2021 sa konali nové voľby do predsedníctva OZ PRIATELIA LEVÁRANKU.

Výsledky volieb sú nasledovné:
Predseda OZ a štatutár: Svetlana Valachovičová
Podpredseda OZ: Petronela Kozáková

Ďalší členovia výboru:
Štefan Valachovič
Katarína Jurkovičová
Klaudia Pašková

Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Lucia Hodeková
Dana Niková

Odsúhlasené boli tieto poplatky:
Ročné členské OZ za 1rok 2,-eura
Ročné zápisné za 1 rok pre členov DFS Leváranek 40,-eur
(20,-eur 1.polrok, 20,-eur 2.polrok)

Zapisovateľka: Mgr. Denisa Pochylá

Stanovy OZ Priatelia Leváranku
Preambula
Priatelia Leváranku je spoločenstvo občanov, prevažne rodičov detí z DFS Leváranek, ktorí majú kladný vzťah k folklóru a chcú pomáhať pri zachovávaní tradícií a zvykov našej obce.

Základné ustanovenia
1. Priatelia Leváranku sa zriaďuje ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.
2. Názov občianskeho združenia je PRIATELIA LEVÁRANKU (v tomto texte ďalejj len Združenie“)
3. Sídlom Združenia je Športová č.616, 90873 Veľké Leváre

Ciele
Cieľom Združenia je :

-        Združovať všetkých, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom pomáhať v udržiavaní zvykov našej obce

-        Vytvárať spoločenstvo pre formálne stretávania, spoločné diskusie a pomáhať vedeniu súboru Leváranek pri nácvikoch programov a pri organizovaní podujatí

-        Podieľať sa na zachovávaní tradícií našej obce a Záhoria ako napríklad pri obnovení zvykov na fašiangy, hody, stavenie máje a pod.

-        Organizovať a podporovať voľno-časové aktivity detí a mládeže

-        Organizovať kultúrne podujatia s cieľom obohatiť ľudí a folklórne zážitky

-        Spolupracovať s komisiami Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch, s inštitúciami a združeniami, ktoré sa snažia o udržiavanie zvykov a tradícií na Slovensku i v zahraničí.

Členstvo
Typy a podmienky členstva:
Členom môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sa stotožňujú s cieľmi Združenia a súhlasia s jeho stanovami.

Členstvo v Združení je dobrovoľné. Žiadateľ o členstvo musí byť oboznámený so stanovami Združenia. Nový člen bude zapísaný v zozname, ktorý je uložený u predsedu Združenia.

Členom Združenia môže byť len osoba, ktorá nijakým spôsobom nebude poškodzovať dobré meno Združenia a DFS Leváranek.

Nadobudnutie členstva
Fyzická osoba žiada o členstvo vo vlastnom mene. Rozhodnutie o prijatí nového člena je podmienené návrhom minimálne dvoch členov Združenia a súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva. Členstvo následne vzniká dňom zaplatenia členského príspevku, stanoveného valným zhromaždením.

Výška členského príspevku je stanovená a schválená valným zhromaždením na každý kalendárny rok. Ak v určitom roku nedôjde k schváleniu novej výšky zápisného a členského  príspevku, uplatnňuje sa v danom čase platná výška členského príspevku a to at do doby, kým nebude schválená výška nová.

Pozastavenie členstva
V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3.daného kalendárneho roka môže byť členstvo pozastavené. O pozastavení členstva rozhoduje predsedníctvo. Po dobu pozastavenia členstva má člen pozastavený výkon svojich práv.

Zánik členstva
Členstvo v Združení zaniká:
- vystúpením, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z občianskeho združenia,
- vylúčením z dôvodu závažnéhho porušenia ustanovení týchto stanov, a to  na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva
- úmrtím člena
- zánikom Združenia

Práva a povinnosti členov
Každý člen Združenia má právo:
- predkladať návrhy na konkrétne aktivity Združenia
- navrhnúť nového člena Združenia
- byť informovaný o činnosti Združenia
- voliť a byť volený do orgánov Združenia
- zúčastňovať sa akcií Združenia

Orgány Združenia:
Orgánmi Združenia sú valné zhromaždenie, predsedníctvo a kontrolná komisia
Valné zhromždenie je najvyšším orgánom združeni. Schádza sa najmenej jedenkrát za rok.
Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo písomnou, resp. e-mailovou pozvánkou, aspoň 14 dní vpored, s uvedením miesta, času a programu.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.V prípade, že táto podmienka nie je splnená, valné zhromaždenie sa vyhlási za uznášaniaschopné po uplynutí 30 minút po otvorení zasadania. Každý člen Združenia môže písomne splnomocniť iného člena, aby za neho hlasoval na valnom zhromaždení.
Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Valné zhromaždenie:
- volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie Združenia,
- schvaľue, mení a dopĺňa stanovy združenia, schvaľuje plán činnosti, správu o hospodárení združenia, rozhoduje o zániku Združenia a vymenúva likvidátora
- rozhoduje o všetkých zásadných otázkach Združenia

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predsedníctvo pozostáva z predsedu a podpredsedu Združenia, a troch ďalších členov, volených zhromaždením Združenia. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Rokovania predsedníctva zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen Predsedníctva.

Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia, zvoláva a pripravuje rokovania valného zhromaždenia, vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, správu o hospodárení, rozhoduje o finančných otázkach združenia, riadi každodennú činnosť a aktivity Združenia.

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenejj dvaja jeho členovia. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

Kontrolná komisia má minimálne dvoch členov volených valným zhromaždením na funkčné obdobie troch rokov. Členom kontrolnej komisie nemôže byť člen predsedníctva Združenia. Kontrolná komisia sa stretáva minimálne 1 krát za rok a je povinná predložiť kontrolnú správu na každom valnom zhromaždení.

Konanie  v mene Združenia
Štatutárnym orgánom Združenia sú predseda a podpredseda Združenia, pričom za Združenie konajú a podpisujú každý samostatne. Predsedu a podpredsedu volí valné Zhromaždenie na funkčné obdobie 2 roky.

Hospodárenie
Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným hmotným majetkom
Príjmy Združenia sú:
- členské príspevky
- sponzorské príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb Združenia, ročné zápísné schválené valným zhromaždením
- príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov Združenia

Príjmy z činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním cieľov Združenia a pre potreby DFS Leváranek.

Za hospodárenie združenia zodpovedajú štatutárni zástupcovia Združenia

Pri svojom hospodárení Združenie vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zánik Združenia

-        Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

-        Ak príslušný orgán Združenia rozhodne o zániku Združenia jeho dobrovoľným rozpustením, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia. Vymenovaný likvidátor sa stáva jediným štatutárnym orgánom Združenia. Vykonáva iba činnosť smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov Združenia. Ak po uhradení všetkých záväzkov Združenia zostane nejaký majetok, likvidátor ho použije výhradne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Záverečné ustanovenia

V prípade, ak dôjde k rôznemu výkladu ustanovenia týchto stanov, je možné obrátiť sa o výklad na predsedníctvo.

Stanovy Združenia nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Vo Veľkých Levároch dňa 9.10.2008

Registrácia na Ministerstve vnútra dňa 13.11.2008

DFS Leváranek ani OZ Priatelia Leváranku nepoverili žiadnu fyzickú ani právnickú osobu zastupovaním DFS Leváranek navonok. Právo zastupovať DFS Leváranek má iba vedúca DFS Leváranek a predsedníčka OZ Priatelia Leváranku Svetlana Valachovičová.